Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
- Opdrachtgever: Rechtspersoon of bedrijf die als wederpartij van opdrachtnemer optreedt bij het onderhandelen en
sluiten van overeenkomsten.
- Opdrachtnemer: Pharma Call callservices gevestigd te Groningen, KvKnummer: 02092083.
- Overeenkomst: Een document waarin opdrachtgever en opdrachtnemer hun samenwerking en afspraken hieromtrent hebben
vastgelegd en ondertekend.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. De voorwaarden die in dit document zijn opgenomen hebben betrekking op alle producten en diensten die Pharma Call
callservices biedt - ook als het gaat om een speciale aanbieding - vanaf offerte tot overeenkomst evenals alle uit
de offerte en de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt door
Pharma Call callservices uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze vooraf schriftelijk door Pharma Call
callservices zijn geaccepteerd.
3. Omstandigheden waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn pas bindend indien en voorzover Pharma Call
callservices deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd en gelden alleen bij de overeenkomst waarin deze zijn
opgenomen.

Artikel 3 - Offerte, opdracht en overeenkomst
1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven die we aan een opdrachtgever aanbieden zijn geheel vrijblijvend. Indien een
opdrachtgever niet binnen 30 dagen op een offerte reageert komt deze automatisch te vervallen.
2. Er is slechts sprake van een opdracht nadat er door Pharma Call callservices en opdrachtgever een overeenkomst is
getekend waarin alle overige afspraken anders dan de afspraken in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.
3. Het is mogelijk om in overleg een overeenkomst te wijzigen of aan te passen. Hierbij kunnen nieuwe afspraken en extra
kosten aan de overeenkomst verbonden worden.

Artikel 4 - Uitvoering van opdracht
1. Opdrachten worden volgens de bij Pharma Call callservices geldende werkwijze uitgevoerd, met inachtneming van de wensen
van opdrachtgever.
2. Pharma Call callservices bepaalt door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd waarbij ze zich inspant om de service
zo hoog mogelijk te houden.
3. Opdrachtgever dient Pharma Call callservices volledig te informeren over feiten, wijzigingen en omstandigheden die voor
de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4. Indien Pharma Call callservices het voor een optimale uitvoer van de opdracht noodzakelijk acht heeft Pharma Call
callservices het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
5. Opdrachten zullen door medewerkers van Pharma Call callservices onder volledige geheimhouding worden uitgevoerd.

Artikel 5 - Start, Levering en duur
1. Pharma Call callservices zal tot uitvoering van een opdracht overgaan nadat de opdrachtgever alle door Pharma Call
callservices gewenste informatie en gegevens heeft verstrekt. Pharma Call callservices gaat ervan uit dat deze
informatie volledig, betrouwbaar en juist is.
2. Niet tijdig verstrekken van gewenste informatie en gegevens door opdrachtgever kan zorgen voor vertraging en ook kosten
met zich meebrengen. Deze kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
3. De door Pharma Call callservices opgegeven oplevertijden gelden bij benadering en zijn dus geen fatale termijnen.
De overeenkomst kan, tenzij verdere uitvoering voor Pharma Call callservices onmogelijk is, niet vanwege termijn-
overschrijding ontbonden worden.
4. Zodra het voor Pharma Call callservices duidelijk is dat voor de uitvoering van een opdracht meer tijd dan was
afgesproken nodig is, dient zij de opdrachtgever hierover te informeren.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
1. Pharma Call callservices blijft volledige eigenaar van alle door haar bij de uitvoer van een opdracht ontwikkelde,
vertaalde en/of gebruikte producten, zoals strategieën, adviezen, ideeën, werkwijzen en cursusboeken, tenzij deze
producten reeds aan derden toebehoren.
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan de producten van Pharma Call callservices op welke wijze dan ook te verveelvoudigen,
te exploiteren of te openbaren of anderszins te gebruiken zonder vooraf de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming
hiervoor van Pharma Call callservices te hebben gekregen.

Artikel 7- Vroegtijdige afsluiting
1. Pharma Call callservices heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer er in alle
redelijkheid een verdere nakoming van de opdracht niet kan worden verwacht.
2. Als er van de kant van de opdrachtgever geen grond meer bestaat om aan de afspraken te voldoen is Pharma Call
callservices gerechtigd om zonder enige verplichting met onmiddellijke ingang de overeenkomst te verbreken.
Voorbeelden zijn:
a) faillissement,
b) surseance van betaling,
c) opheffing van het bedrijf van de opdrachtgever en
d) het niet nakomen van plichten door opdrachtgever.
3. Nadat een overeenkomst is verbroken mag Pharma Call callservices onmiddellijk alle gelden en tegoeden waar ze
redelijkerwijs recht op heeft opeisen. De vergoeding zal in principe naar verhouding worden doorberekend, waarbij ook
alle werkelijk gemaakte kosten worden meegerekend.
4. Overgang van onderneming of fusie is geen reden om tussentijds een overeenkomst te beëindigen.

Artikel 8 - Vergoeding / Honorarium
1. Opdrachtgever is aan Pharma Call callservices honorarium verschuldigd. De omvang van het honorarium wordt door
Pharma Call callservices vastgesteld met inachtneming van de op dat moment voor Pharma Call callservices geldende
tarieven en voorwaarden.
2. Pharma Call callservices is gerechtigd het honorarium, tijdens of na de uitvoering van de opdracht, te verhogen indien
blijkt dat bij het sluiten van de overeenkomst de verwachte hoeveelheid werk in een zodanige mate onvoldoende werd
ingeschat dat redelijkerwijs niet van Pharma Call callservices mag worden verwacht dat zij de werkzaamheden tegen de
eerder overeengekomen tarieven kan uitvoeren.

Artikel 9 - Betalingsvoorwaarden
1. Facturen dienen zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een
ander betalingstermijn is overeengekomen.
2. Pharma Call callservices is gerechtigd om in bepaalde gevallen bij de start, tijdens en voor de oplevering van de
opdracht een voorschot op de betaling te factureren of een zekerheidstelling voor betaling te verlangen.
3. Indien de opdrachtgever een factuur niet binnen het gestelde termijn heeft voldaan, heeft Pharma Call callservices het
recht om bij in gebreke blijven na één aanmaning de wettelijke rente voor rekening van de opdrachtgever in rekening te
brengen vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling.
4. Alle kosten die Pharma Call callservices maakt in verband met de incasso van tegoeden, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10 - Wijzigingen en intrekking van opdracht
1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de
opdracht, is Pharma Call callservices gerechtigd om zowel de termijn als de vergoeding aan te passen of ook de opdracht
alsnog te weigeren.
2. Indien een opdracht, bij een gegronde reden, door de opdrachtgever wordt ingetrokken is hij betaling verschuldigd voor de
reeds uitgevoerde deel van de opdracht, bijvoorbeeld researchwerkzaamheden en dergelijke, waarbij naar verhouding en/of
het uurtarief berekend zal worden.
3. Indien Pharma Call callservices voor de uitvoering van de opdracht personeel en/of tijd heeft gereserveerd en deze niet
meer voor iets anders kan inzetten, dient opdrachtgever 50 % van het honorarium voor de niet uitgevoerde werkzaamheden
te betalen.

Artikel 11 - Klachten
1. Bij klachten over het geleverde werk dient opdrachtgever dit binnen twee weken na oplevering aan Pharma Call
callservices kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting,
tenzij Pharma Call callservices dit schriftelijk te kennen heeft gegeven.
2. Indien komt vast te staan dat een klacht (grotendeels) ongegrond is, komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder
begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de opdrachtgever.
3. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal Pharma Call callservices passende maatregelingen nemen.
4. Het recht van de opdrachtgever op het uiten van een klacht komt na twee weken na oplevering te vervallen en ook indien
opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1. Pharma Call callservices is alleen aansprakelijk voor directe schade welke het aantoonbare gevolg is van een aan
Pharma Call callservices toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
2. Pharma Call callservices is nimmer aansprakelijk voor indirecte schades zoals bedrijfschade, gederfde winst en
vertragingsschade. Evenmin is Pharma Call callservices aansprakelijk voor schade die bij opdrachtgever of bij derden is
ontstaan als gevolg van de verstrekking van onjuiste of niet volledige informatie door opdrachtgever.
3. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan de factuurwaarde van de
desbetreffende opdracht exclusief de BTW.
4. Pharma Call callservices is tevens niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van informatie-
technologie en telecommunicatiemiddelen.
5. Opdrachtgever is verplicht om Pharma Call callservices te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, waaronder
aandeelhouders, bestuurders, personeel en commissarissen en ook andere rechtspersonen of bedrijven die op enigerlei
wijze betrokken zijn bij het bedrijf van de opdrachtgever, die voortvloeien uit de werkzaamheden door Pharma Call
callservices verricht, behoudens als er sprake is van grove nalatigheid of opzet van de zijde van Pharma Call
callservices.

Artikel 13 - Overmacht
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Pharma Call callservices geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Pharma Call callservices niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, waaronder
inbegrepen mogelijke werkstakingen bij Pharma Call callservices.
2. Pharma Call callservices heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die verdere
nakoming verhindert, intreedt nadat Pharma Call callservices haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht zijn partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting. Partijen kunnen gedurende deze
periode de verplichtingen opschorten.
4. Indien deze periode langer duurt dan 5 weken is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder
verplichting tot vergoeding van schade van de andere partij.
5. Wanneer Pharma Call callservices ten tijde van het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk haar verplichtingen
uit de overeenkomst is nagekomen of nog zal kunnen nakomen is Pharma Call callservices gerechtigd om vergoeding voor
dit deel te declareren.

Artikel 14 - Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Pharma Call callservices en een opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
2. Geschillen die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de
plaats waar Pharma Call callservices gevestigd is.